ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สพม.12 จำนวน 6 ตำแหน่ง กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่
2 - 8 ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดประกาศฯ ดังนี้

>>ประกาศรับสมัคร
>>ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

krut
ประกาศผลการคัดเลือก
บุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษาเขต 12
ประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2017 เวลา 10:43 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล