โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
 

boss
นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

pornsak 
ดร.พรศักดิ์  จินา
รองผู้อำนวยการ สพม.12


5
.............................
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

yupayong
นางสาวยุพยงค์ เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ    

female
นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
     นัก
ทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

sakorn
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

chantapal 
นางสาวจันทร์ปาล มะยะเฉียว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 5
นายทีปวิทย์  ศรีอินทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

female
นางธนภรณ์ ใหม่ซ้อน
ครูชำนาญการ ( ช่วยราชการ )

 cci24032554_00006
 นายโสภณ บรรจงเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

weerapan
นายวีรพันธ์  โชติวัน
ครูชำนาญการ ( ช่วยราชการ )

 1111
นางวันเพ็ญ ดำแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 ka
นางสาววิภาวรรณ เสมอภพ
พนักงานราชการ

 

 
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 10:03 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล