ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง “คดีพิพาทเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง “คดีพิพาทเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารวิชาการ