มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒