7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday346
mod_vvisit_counterYesterday1042
mod_vvisit_counterThis week6495
mod_vvisit_counterLast week6211
mod_vvisit_counterThis month1388
mod_vvisit_counterLast month26691
mod_vvisit_counterAll1258705

Online 15
Your IP: 23.20.30.63
Today: 02 ส.ค., 2014

banner

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระห่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับบริษัทโอสถสภา จำกัด, จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  กำหนดจัดโครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" เพื่อสนองพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีการติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย แก่นักเรียนชั้น ม.๖ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
ระยะเวลา :  ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
สถานที่ :  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ศูนย์แม่ข่ายถ่ายทอดสด), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, โรงเรียนสตรีทุ่งสง และหอประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ติวเตอร์ : ครูลิลลี่, ครูพี่แนน, อาจารย์เจี๋ย, อาจารย์ชัย ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคม ฟิสิกส์ เคมี และคอร์สเชื่อมโยง 
กำหนดรับสมัคร :  ผ่านระบบออนไลน์ สพม.๑๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

การแบ่งโซนโรงเรียน      กำหนดการติว      ป้ายประชาสัมพันธ์

 
 banner57 24

  ปิดระบบรับลงทะเบียน ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ ดำเนินการดังนี้ 
วันที่ 1-5 สิงหาคม 2557 โรงเรียนตรวจสอบ รายการแข่งขัน,รายชื่อนักเรียน,ครูผู้ควบคุมทีม 
ศูนย์พัฒนาวิชาการตรวจสอบ รายการแข่งขัน,ชื่อกรรมการตัดสิน,ชื่อกรรมการจัดการแข่งขัน
และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามเวลาที่กำหนด
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนและรายงานผล  

 

 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (งานวันภาษาไทยแห่งชาติ)   
          สพฐ. โดยท่าน ผอ.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มอบโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร แก่ สพม.12 ที่มีผลการทดสอบ O-net วิชาภาษาไทยซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติลำดับที่ 10  ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2557  โดยมี ดร.พรศักดิ์ จินา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นตัวแทนรับมอบโล่  
 thai1   thai2
         และในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนผู้เข้ารอบระดับชาติ  ซึ่งมีนักเรียนในสังกัด สพม.12 ได้รับรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร ดังนี้
          1. นางสาวจุฑารัตน์ ไชยรักษ์ และ นางสาวพณิตา ศรีสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันเขียนรายงานเชิงวิชาการ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
          2. นายธาดาวุฒิ ฉันท์ภิญโญภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพัทลุง ชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องแนว PISA ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท

 

 

                   obec01  tot         

   โครงการอบรมพัฒนาการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านการประยุกต์
และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)เพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต๑๒กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์
พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๒ โรงแรมทวิน
โลตัส ผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์(Admin) โรงเรียนละ ๑ คน รวม 99 คน
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑ – ๒
ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๑ คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน รวม 200 คน
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑ – ๒
ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ คนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่๒ จำนวน ๑ คนรวม โรงเรียนละ ๒ คน รวม 200 คน  โดยให้
โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นผ่านทางระบบออนไลน์
http://www.sea12.go.th เมนู 14  ระบบบริหารงานประชุม อบรม  กำหนดแจ้งรายชื่อให้
เสร็จสิ้นก่อนการอบรมในแต่ละรุ่น    หนังสือนำ   ตารางอบรม    ปฏิทิน 
หมายเหตุ การจัดอบรมตามโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
วิทยากรจาก
บริษัททีโอทีตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง 3 รุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินงานการจัดงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗" เพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  new1

 

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

boss

นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ภารกิจของผู้บริหาร
สิงหาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
15. แบบฟอร์มราชการ
16.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
17.หน่วยราชการในจังหวัด
18.โรงเรียนในสังกัด
19.สพท.มัธยมศึกษา
20.หน่วยงานทางการศึกษา
sea12_qrcode