ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่   โรงเรียน ชื่อผู้บริหาร ที่ตั้งโรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัส โทรศัพท์ (075)
  หมู่ที่ - ชื่อบ้าน ปณ. โทรสาร
1 80012001 เบญจมราชูทิศ นายณรงค์  ทองขาว 159 หมูที่3  โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 80000 447004-5
      นายประโยชน์  แป้นคง           447154
      นายประทีป  ศิริสมบัติ             
      นายสุจิตร์  จันทร์ดำ            
                 
2 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช นายอุส่าห์  ศิวาโมกข์ ถนนราชดำเนิน คลัง เมืองนครศรีธรรมราช 80000 356137
      นายบุญเชิด  พิมเสน           341078
      นายจารึก  ประจันพล            
      นายปรีชา  จันทศรี            
      นายภักดี  พงศ์สมัคร            
3 80012003 ปากพูน นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค หมู่ที่ 8  บ้านปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 80000 345414
      นายสมนึก  คงนก                 774022
4 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช นายสุจินต์  พิมเสน หมู่ที่ 1 บ้านมะม่วงปลายแขน นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช 80280 342108
      นายสง่า  นาวารัตน์         764188
      นายสราวุฒิ  จันทร์ดี          
      นายปณิธาน  ณ นคร          
      นางอุษณีษ์  จันทร์สุวรรณ          
5 80012005 โยธินบำรุง นายสุพจน์  อภิศักดิ์มนตรี หมู่ที่ 1 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 80000 313271-3
      นายสุชัย  ลีละตานนท์         383269
      นายพะโยม  เกษรสิทธิ์          
      นายปรีชา  มะยะเฉียว          
      นายสุชีพ  ทิพย์บุญแก้ว          
6 80012006 ตรีนิมิตรวิทยา นายประทีป  อินทสระ หมู่ที่ 1  บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 80330 399095
      นายจำนง  เกลี้ยงช่วย          
7 80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นายอำพล  ยะสะนพ หมู่ที่ 2  บ้านโคกข่อย ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 80000 347289
      นายภูดิศ  หนูคง          
      น.ส.อุไรวรรณ  แซ่หลิ่ม          
      นายสุธรรม  ช่วยชัย          
8 80012008 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นายไพรัช  วงศ์นาถกุล 120 หมู่ที่1 ถ.สุนอนันต์ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 80330 399123
      นางภาภรณ์  เบ้าประเสริฐกุล         399453
      นายสันติ  นาดี          
      นายณรงค์  ทองเพ็งจันทร์          
      นายพิศิษฐ์  ทองคำดี          
9 80012009 ลานสกาประชาสรรค์ นายโชติ  ธานีรัตน์ หมู่ที่ 11 บ้านหน้าอำเภอ กำโลน ลานสกา 80230 374794
      นายโอภาส  จิตบรรเจิด         391051
      นายฉลาด  จินดาวัฒน์          
10 80012010 ขุนทะเลวิทยาคม นายสุวัฒน์  คนซื่อ หมู่ที่ 3  บ้านสอ ขุนทะเล ลานสกา 80230 374312
11 80012011 เฉลิมราชประชาอุทิศ นายประมวล  คงสวัสดิ์ 1  หมู่ที่ 1 ช้างซ้าย พระพรหม 80000 347511
      นายดุสิต  คงจันทร์          
12 80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายปิยะ  ชนะศักดิ์ 1  หมู่ที่ 6 นาพรุ พระพรหม 80000 378888-9
      นางวันดี  ชูประจง         378650
      นายฉันท์  ดวงแก้ว          
      นายภูตินันท์  เฮ้งศิริ          
13 80012013 พระพรหมพิทยานุสรณ์ นายวิเชษฐ์  ชินวงศ์ หมู่ที่ 7  บ้านบ่อขลบ นาพรุ พระพรหม 80000 378490
      นายสำอาง  สงพุ่ม         378181
14 80012014 ทางพูนวิทยาคาร นายเสรี  ศรีปากแพรก 32 / 1 บ้านปากช่อง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 80350 366074
      นายพรหมมาส  นวลขาว         366592
      ว่าที่ ร.ต. ชัยยา  ช่วยไชยศรี          
15 80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นางสาวรัตนาภรณ์  เขียวบรรจ 134 หมู่ที่ 1 สวนหลวง  เฉลิมพระเกียรติ 80190 772633
      นายจรัส  สุขหอม          
      นางวนิดา  มากนวล          
      นายศรีวิชัย  คงจันทร์          
      นายณัฐชัย  สมจิต          
16    ฉวางรัชดาภิเษก นายวินัย  บุญเกื้อสง  137 หมู่ที่ 8 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ไสหร้า  ฉวาง  80150  334286    481169
      นายสามารถ  ริยาพันธ์          481169 ต่อ 102
      น.ส.ชนัญชิดา  ม่วงทอง          
      นางอรพร  อิสระพร          
      นายพลากร  ศิริพงศ์          
17    ละอายพิทยานุสรณ์ นายจุฑารัตน์  พิบูลย์  155 หมู่ที่2  ละอาย  ฉวาง  80250  361134
      นายไมตรี  สุขสมพร          
18    นางเอื้อยวิทยา นายธีระวุฒิ  มีประดิษฐ์  56 หมู่ที่ 1  ควนกลาง  พิปูน  80270  
19    พิปูนสังฆรักษ์ฯ นายสมชัย  ศรีมณี  125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  เขาพระ  พิปูน  80270  499114
      นายบรรหาร  ราชมณี          499114
      นายจรัญ  สมหมาย          
20    ก้างปลาวิทยาคม นายไกวัล  เสริมแก้ว  181 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด  ที่วัง  ทุ่งสง  80310  363484
      นายประทีป  ปานเนือง          363484
      นายสุเมธ  สันติเวชรัศมี          
21    ทุ่งสง  นายจำเริญ รัตนบุรี  44 หมู่ที่ 2  ถ้ำใหญ่  ทุ่งสง  80110  411177
      นายนอบ  บุญชู          422039 ต่อ 100
      นายวิชัย  ศรีสมัย          
      นายวิศาล  ภูริวัฒน์          
      นางจารี  รอดขวัญ          
22    ทุ่งสงวิทยา นายวิเชียร  วงศ์แก้ว  105/1 หมู่ที่ 11 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่  ควนกรด  ทุ่งสง  80110  422008
      นายอนันต์ รักศรีทอง          422008
      นายโชคดี  หนูทอง          
      นางอารีย์  ราชนิยม          
23    ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นายสถิตย์  รัตนบุรี  45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่  เขาขาว  ทุ่งสง  80110  479155
24    สตรีทุ่งสง  นางเพ็ญจัณย์ โกไศยานนท์  24 ทุ่งสง - สุราษฏร์ธานี  ปากแพรก  ทุ่งสง  80110  411348
      นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ          411968
      นายประเสริฐ  ธานีรัตน์          
      นายพรเทพ  เฮ่าตระกูล          
      นายอุดม  ทองขำ          
25    นาบอน  นายปรีชา แร่ทอง  7/1หมู่ที่ 2  แก้วแสน  นาบอน  80220  491475
      นางจินดา  รัตนพันธ์          491475
      นายสมศักดิ์  ทิววัฒน์ปกรณ์          
      นายประสิทธิ์  แดงบรรจง          
26    กรุงหยันวิทยาคาร นายสมปอง  แก้วชฏา  762 หมู่ที่ 2 ถนนทุ่งสง - ทุ่งใหญ่  กรุงหยัน  ทุ่งใหญ่  80240  01-4763631
27    ทุ่งสังพิทยาคม นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต  153 หมู่ที่ 2  ทุ่งสัง  ทุ่งใหญ่  80240  354165
                 354165
28    ทุ่งใหญ่เฉลิมราช ฯ นายวัชรา  พรหมศร  213 หมู่ 4 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่  ทุ่งใหญ่  ทุ่งใหญ่  80240  470632
29    ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายสนั่น  พลรัฐนาสิทธิ์  423 หมู่ที่ 2 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง  ท่ายาง  ทุ่งใหญ่  80240  368597
      นายอนุสรณ์  คงกำเนิด          489212
30    เสม็ดจวนวิทยาคม นายวัฒนา  ลาชโรจน์  หมู่ที่ 7 ถนนทุ่งใหญ่ - ลำทับ  กุแหระ  ทุ่งใหญ่  80240  -
31    บางขันวิทยา นายสุนันท์  กลับขันธ์  4 หมู่ที่ 15 ถนนบ่อล้อ - ลำทับ  บ้านลำนาว  บางขัน  80360  371170
      นายจรัส  รัตนพันธ์          371038
      นายประสิทธิ์  เพชรส่งศรี          
      นายวิรัช  รัตนกระจ่าง          
32    วังหินวิทยาคม นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์  11 หมู่ที่ 5  วังหิน  บางขัน  80360  
      นายธนนนท์  ลดารัตน์          
33    ประสาธน์ราษฏร์บำรุง  นายจำเริญศักดิ์  แสงแก้ว  126 หมู่ที่ 3  คลองเส  ถ้ำพรรณรา  80260  354298
      นายจรูญ  วัฒนา          354298
34    ช้างกลางประชานุกูล นายวิเชียน  ชนะราวี  351 หมู่ที่ 4 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ช้างกลาง  กิ่งอำเภอช้างกลาง  80250  486919
      นายวินัย  จริตงาม          486919
      นายสุรินทร์  ปาหินา          
                 
35 80012001 เชียรใหญ่ นายสุนทรรัสส์ เพชรรักษ์คำด้ว   แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ 80190 362209
      นายตรีภพ  สุวรรณ         362136
      นายเฉลิมชัย  กลับดี          
      นายปราโมทย์  พรหมนิล            
                 
36 80012002 วิเชียรประชาสรรค์ นายสมมุ่ง  หนูพยันต์   เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 80190 386219
37 80012003 เชียรใหญ่สามัคคี นายสุคนธ์  แสงประทุม   เสือหึง เชียรใหญ่ 80190 386173
38 80012004 ธัญญาวดีศึกษา นายธำรงค์  มาสิงค์   ไสหมาก เชียรใหญ่ 80190 386206
39 80012005 ปากพนัง นายภักดี  เหมทานนท์   ปากพนัง ปากพนัง 80140 517186
      นายสมพร  สังวาระ         517186
      นายไตรรัตน์  คงโต          
      นายศักดิ์ชัย  คงแก้ว          
40 80012006 สตรีปากพนัง นายศุภรัตน์  มุสิกะ   ปากพนัง   80140 517215
      นายสมศักดิ์  แพรกทอง         517493
      นายสมเกียรติ  มหาสวัสดิ์          
      นายปรีดา  ภิรมรศ          
41 80012007 โศภณคณาภรณ์ นายสุคนธ์  คงช่วยสถิตย์   เกาะทวด ปากพนัง 80140 386196
42 80012008 อินทร์ธานีวิทยาคม นายสมมมาศ  หนูแก้ว   ปากแพรก   80140 386232
43 80012009 ชะอวด นายประดับ  แก้วนาม   ชะอวด ชะอวด 80180 381377
      นายสมบูรณ์  มีจิตร         380670
      นางสาวอุบล  รอดดำ          
      นางกาญจนา          
44 80012010 ชะอวดวิทยาคาร นายสันติ  คำนวนศิลป์   ชะอวด ชะอวด 80180 381366
      นางสุภาภรณ์  คงคานนท์         380425
      นายวิโรจน์  ราชมณี           
      นางถวิลหา  วิจิตรพันธ์          
45 80012011 เกาะขันธ์ประชาภิบาล นายอรุณ  พงศ์เพ็ชร   เกาะขันธ์ ชะอวด 80180 493072
                493073
46 80012012 ขอนหาดประชาสรรค์ นายสุรชัย  ทองพันธ์   ขอนหาด ชะอวด 80180 426011
                426011
47 80012013 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นายวิสุทธิ์  พิชัยยุทธิ์   เคร็ง ชะอวด 80180 386230
                 
48 80012014 หัวไทรบำรุงราษฏร์ นายนิติพันธ์  ดำมี   หัวไทร หัวไทร 80170 389489
      ว่าที่ ร.ต.มิ่งมิตร  เพียรรุ่งเรือง         288014
      นายสุชาติ  คงฤทธิ์          
      นายยุทธนา  เจริญสุข          
49 80012015 แหลมราษฎร์บำรุง นายคีรี  มากสังข์   ควนชะลิก หัวไทร 80170 386204
                386204
50   นพคุณประชาสรรค์ นายไพโรจน์  แก้วเนียม   บางนบ หัวไทร 80170 386179
                386179
51   ทรายขาววิทยา นายอนันต์  ปิยะวัชรพันธ์   ทรายขาว หัวไทร 80170 478236
52   เขาพังไกร นายสมนึก  รักดำ   เขาพังไกร หัวไทร 80170 386188
                386188
53   ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นายปรีชา  สุขสงวน   ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 80130 449104
      นายอุดมศักดิ์  แสงอรุณ         336075
      นายอนุชน  สุรพงศ์สามารถ          
      นายสมศักดิ์  ทรงแป้น          
54   คีรีราษฎร์พัฒนา นายสุธน  อ่อนชู   หินตก ร่อนพิบูลย์ 80130 497031
      นายศรชัย  โชติ         497166
55   ควนเกยสุทธิวิทยา นายเอกรัฐ  เพ็งจันทร์   ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 80130 499022
                499296
56   เสาธงวิทยา นายอุเทน  จิตต์สำรวย   เสาธง ร่อนพิบูลย์ 80130 373458
      นายวิสาข์  ทองพรหม         373458
57   ตระพังพิทยาคม นายสมพงศ์  เพชรจู   ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 80130 386182
                386182
58   มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นายเอกชัย  ด้วงจันทร์   สามตำบล จุฬาภรณ์   308041
      นายประเสริฐ  ขวัญเพชร         308042
                 
59   ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายกรีฑา  วีระพงศ์   ท่าศาลา ท่าศาลา 80160 521052
      นายสามารถ  แต่งอักษร         521009
      นายสุชาติ  ลิ่มกุล          
      นายไพบูลย์  นราทิพย์          
      นายเสรี  สันโดษ          
60   โมคลานประชาสรรค์ นายวิจิตร  รอดภัย     ท่าศาลา 80160 346280
      นายรังสิต  เพชรานนท์         349205
61   สระแก้วรัตนวิทย์ นายประพฤติ  วงศ์ชนะ     ท่าศาลา 80160 375599
      นายประจวบ  ปัทมาวิไล         375600
      นายสิริ  ทองขาว          
62   พรหมคีรีพิทยาคม นายชลอ  ลาชโรจน์     พรหมคีรี 80320 396136
      นายสมทรง  ฝั่งชลจิตต์         396137
      นายพรรคดี  ผกากรอง          
      นายสุเทพ  กิจเกตุ          
      นายสายัณห์  เชาวลิต          
63   บ้านเกาะวิทยา ดร.สุรพงศ์  เอื้อศิริพรฤทธิ์   บ้านเกาะ พรหมคีรี   347290
                347290
64   คงคาประชารักษ์ นายวินัย  ชามทอง   กะหรอ นบพิตำ 80160 345814
      นายเจริญ  ศรีฟ้า         345814
65   นบพิตำ นาย ส สมบัติ  มีสุนทร     นบพิตำ 80160 307020
      นายศักดาเดช  เดชศิริ         307020
66   สิชลคุณาธารวิทยา นางนิยดา  ชุมวรฐายี 40 หมู่ที่ 5 ทุ่งปรัง สิชล 80120 367523
      นายบุญฤทธิ์  สมเขาใหญ่         367523
      นายสุวัฒน์  เมธาชุมันท์          
      นายประพฤติ  ชุมโรย          
67   สิชลประชาสรรค์ นายดำเนิน  มาทอง     สิชล 80120 376186
                376187
68   ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นายประเสริฐ  ชีใหม่     สิชล 80120 476663
                476662
69   เทพราชพิทยาสรรค์ นายพีระพงศ์  สองวิหค     สิชล 80120 349359
70   ขนอมพิทยา นายอนันต์  รัตนสุภา     ขนอม 80120 529501
                827519
71   ท้องเนียนคณาภิบาล นายสุนทร  เพชรดี     ขนอม 80120 476963
                476963