4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday852
mod_vvisit_counterYesterday2178
mod_vvisit_counterThis week5558
mod_vvisit_counterLast week9947
mod_vvisit_counterThis month41620
mod_vvisit_counterLast month40144
mod_vvisit_counterAll2758644

Online 37
Your IP: 54.145.122.109
Today: 28 มิ.ย., 2017

แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๘ และมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔๒ เขต

เหตุผลในการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ ในความรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่การศึกษา ทำให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

จากการแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายเหตุผลของ การใช้พระราชบัญญัติ ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ โดยบริหารจัดการตามภารกิจโครงสร้าง และการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาประสานการถ่ายทอดนโยบายสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาจุดแข็งและโอกาส แก้ไขปรับปรุง จุดอ่อน และอุปสรรค ซึ่งจะส่งผลให้การบริหาร จัดการศึกษาตามภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยการหลอมรวมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน นำมากำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสำเร็จ
ต่อไป

 
ป้ายโฆษณา
13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
มิถุนายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode