4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday723
mod_vvisit_counterYesterday1430
mod_vvisit_counterThis week2153
mod_vvisit_counterLast week11230
mod_vvisit_counterThis month723
mod_vvisit_counterLast month44626
mod_vvisit_counterAll2677603

Online 34
Your IP: 54.162.125.164
Today: 01 พ.ค., 2017

แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๘ และมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔๒ เขต

เหตุผลในการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ ในความรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่การศึกษา ทำให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

จากการแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายเหตุผลของ การใช้พระราชบัญญัติ ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ โดยบริหารจัดการตามภารกิจโครงสร้าง และการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาประสานการถ่ายทอดนโยบายสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาจุดแข็งและโอกาส แก้ไขปรับปรุง จุดอ่อน และอุปสรรค ซึ่งจะส่งผลให้การบริหาร จัดการศึกษาตามภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยการหลอมรวมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน นำมากำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสำเร็จ
ต่อไป

 
ป้ายโฆษณา
13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
พฤษภาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยราชการในจังหวัด
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode