7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday200
mod_vvisit_counterYesterday1810
mod_vvisit_counterThis week6450
mod_vvisit_counterLast week8729
mod_vvisit_counterThis month32784
mod_vvisit_counterLast month28688
mod_vvisit_counterAll1438497

Online 9
Your IP: 54.167.174.66
Today: 29 ม.ค., 2015

 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (งานวันภาษาไทยแห่งชาติ)   
          สพฐ. โดยท่าน ผอ.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มอบโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร แก่ สพม.12 ที่มีผลการทดสอบ O-net วิชาภาษาไทยซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติลำดับที่ 10  ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2557  โดยมี ดร.พรศักดิ์ จินา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นตัวแทนรับมอบโล่  
 thai1   thai2
         และในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนผู้เข้ารอบระดับชาติ  ซึ่งมีนักเรียนในสังกัด สพม.12 ได้รับรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร ดังนี้
          1. นางสาวจุฑารัตน์ ไชยรักษ์ และ นางสาวพณิตา ศรีสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันเขียนรายงานเชิงวิชาการ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
          2. นายธาดาวุฒิ ฉันท์ภิญโญภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพัทลุง ชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องแนว PISA ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท

 

 

                   obec01  tot         

   โครงการอบรมพัฒนาการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านการประยุกต์
และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)เพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต๑๒กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์
พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๒ โรงแรมทวิน
โลตัส ผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์(Admin) โรงเรียนละ ๑ คน รวม 99 คน
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑ – ๒
ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๑ คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน รวม 200 คน
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑ – ๒
ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ คนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่๒ จำนวน ๑ คนรวม โรงเรียนละ ๒ คน รวม 200 คน  โดยให้
โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นผ่านทางระบบออนไลน์
http://www.sea12.go.th เมนู 14  ระบบบริหารงานประชุม อบรม  กำหนดแจ้งรายชื่อให้
เสร็จสิ้นก่อนการอบรมในแต่ละรุ่น    หนังสือนำ   ตารางอบรม    ปฏิทิน 
หมายเหตุ การจัดอบรมตามโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
วิทยากรจาก
บริษัททีโอทีตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง 3 รุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินงานการจัดงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗" เพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ff11  ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  new1

 
 แจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง การขอเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพิ่มเติม

     ตามที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
จำนวน 98 โรงเรียน ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ในวันที่ 28-30
พฤษภาคม 2557 ไปแล้วนั้น ในการนี้ ขอให้โรงเรียนดำเนินการทดสอบเครื่อง
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบเครื่อง หากมีเครื่องชำรุด
สามารถส่งเครื่องเปลี่ยนได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 ตั้งแต่วันพุธที่
4 - 10 มิถุนายน 2557  บัดนี้ได้หมดระยะเวลาการให้เปลี่ยนเครื่องแล้ว ดังนั้น
หากโรงเรียนใดมีเครื่องชำรุดหลังจากนี้ ให้ส่งซ่อมโดยตรงกับศูนย์บริการประจำ
จังหวัด โดยไม่ต้องส่งผ่านสพม.12   ชื่อศูนย์บริการประจำจังหวัด     

สำหรับการขอเครื่องเพิ่ม ในกรณีนักเรียนย้ายเข้าใหม่ และเรียนซ้ำชั้น ม.2
สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา
เอกสารในการขอเครื่องเพิ่ม :
1. หนังสือแจ้งขอเครื่องเพิ่มและสำเนาหลักฐานการย้ายเข้าของนักเรียน
2. แบบรายงานขอเครื่องเพิ่ม TL-03

 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จาก
เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีฯ สพม.12 > เมนูการบริหารจัดการโครงการแท็บเล็ต

<< ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา >>

 
 dscf9895 resize dscf9919 resize
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องคอม
พิวเตอร์พกพา ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.12
โดยมีกำหนดการส่งมอบระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม
สพม.12 โดยมีนายจำเริญ รัตนบุรี ผอ. สพม.12  ดร.พรศักดิ์ จินา รอง ผอ.
สพม.12 และนางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ เป็นตัวแทน
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 2 จังหวัด
บรรยากาศในการส่งมอบ   วันแรก        วันที่สอง        วันที่สาม
 
 dscf0375 resize dscf0431 resize
 

t28-30may57

cc new ปฏิทินการรับ-ส่งมอบ cc new

แนวปฏิบัติการรับ-ส่งมอบ

ขอความร่วมมือโรงเรียนรับมอบเครื่องตามปฏิทินที่กำหนดโดยเคร่งครัด
ติดตามข่าวสาร/ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีฯ สพม.12

 
 dscf9780 resize dscf9835 resize
การรับมอบแท็บแล็ด ม.2 ปี2557 โซน 3 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเปลี่ยน
สถานที่ส่งมอบจากสพป นศ.1 มาเป็นสถานที่สพม.12 เนื่องจากมีจำนวนเครื่องมาก 
กว่าทุกเขต ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยสพปนศ.1
เป็นผู้รับมอบตามที่สพฐมอบหมายและ มีผู้แทนสพฐ คือ อ.เปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
มาร่วมสังเกตุการณ์และส่งมอบ ในการดำเนินการขนถ่ายจากรถขนส่ง จนถึงการ
จัดเรียงเข้าสถานที่เก็บมีนายจำเริญ รัตนบุรี ผอ. สพม.12 และนายพรศักดิ์ จินา
รองผอ.สพม.12  เป็นผู้กำกับดูแล ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก สพม.12
ทุกกลุ่มและจากสพป นศ.ทั้ง 4 เขต จนแล้วเสร็จจนถึงลังสุดท้าย ลงจากรถขนส่ง
มีจำนวนทั้งสิ้น 1,053  ลัง หรือประมาณ 21,064 เครื่อง พร้อมทั้งได้
เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเที่ยง ให้กับบุคลากรทั้ง 5 เขต พนักงานขับรถขนส่ง
และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสพม.12 ที่มาร่วมปฏิบัติงานในฐานะเจ้าของบ้าน 
บรรยากาศการทำงาน
dscf9825 resize dscf9852 resize
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

boss

นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ภารกิจของผู้บริหาร
มกราคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
16. แบบฟอร์มราชการ
17.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
18.หน่วยราชการในจังหวัด
19.โรงเรียนในสังกัด
20.สพท.มัธยมศึกษา
21.หน่วยงานทางการศึกษา
sea12_qrcode