เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

หากต้องการเข้าหน้าเว็บไซต์เก่าเพื่อหาข้อมูลก่อนหน้า

สามารถเข้าได้ที่เมนู "15. ประชาสัมพันธ์" หัวข้อ "เว็บไซต์เก่า" หรือ สามารถเข้าได้ที่นี่

แบบฟอร์มอบรมพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (กิจกรรมเชิดชูเกียรติและอบรมแนวทางพัฒนาการเรียนรู้)

แบบฟอร์มสมัคร

- ช่วงเวลาอบรม วันที่ 15 ตุลาคม 2562
- ช่วงเวลารับสมัคร 3-8 ตุลาคม 2562
- จำนวนที่รับ โรงเรียนละ 7 คน
- ณ โรงแรมทวินโลตัส