เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

หากต้องการเข้าหน้าเว็บไซต์เก่าเพื่อหาข้อมูลก่อนหน้า

สามารถเข้าได้ที่เมนู "15. ประชาสัมพันธ์" หัวข้อ "เว็บไซต์เก่า" หรือ สามารถเข้าได้ที่นี่

แบบฟอร์มสมัครอบรมพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด)

แบบฟอร์มสมัคร

- ช่วงเวลาอบรม 17-18 ตุลาคม 2562
- ปิดทะเบียน 11 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30น.
- ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช