รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวัน

ขณะนี้ระบบสัญญาณโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง สามารถติดต่อกลุ่มงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังนี้

กลุ่มอำนวยการ 063-0817136
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-0914664
กลุ่มบริหารงานบุคคล 063-0817356
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 063-0816065
กลุ่มกฎหมายและคดี 063-0810970
กลุ่มนโยบายและแผน 063-0815442
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 063-0810906
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 086-2697667
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 063-0810195
หน่วยตรวจสอบภายใน 063-0810924

วันที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.30 น. นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือข้อราชการกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เน้นย้ำให้สถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบททบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูรูปทั้งหมดที่นี่