สพม. 12 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็น 075-344123 ชั่วคราว
เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เลขที่ 12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7534 5050  โทรสาร 0 7534 3575  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่ม / หน่วย

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลข

โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ

Operator

101

-

 

ผู้อำนวยการ สพม.12

109

08 1895 6716

 

เลขานุการ ผอ.สพม.12

111

-

 

รองฯ ภานุวัชร  แก้วลำหัด

112

08 9649 3764

 

กลุ่มอำนวยการ

102

06 3081 7136

 

กลุ่มนโยบายและแผน

103

06 3081 5442

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

104

-

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

104

06 3081 7356

 

120

งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

120

-

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

105

06 3081 0906

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

106

08 6269 7667

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

107

06 3081 0195

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

108

08 1091 4664

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

110

06 3081 0924

 

ส่วนแยกพัทลุง

0 7468 2131

0 7468 2132

-