นายภานุวัชร  แก้วลำหัด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 117 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6493764
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านควนประกอบ, บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) จังหวัดพัทลุง
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีพัทลุง
 • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูสงขลา 
 • ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
 • ปริญญาโท  การวัดผลการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

ประวัติการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านคอกช้าง ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4 / โรงเรียนวัดสำโรง ประถมศึกษาปีที่ 5 - ประถมศึกษาปีที่ 7
 • ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนทุ่งสง ชั้น ม.ศ.1 - ม.ศ.5
 • ระดับอุดมศึกษา :
  • 2524 : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช วุฒิ ป.กศ.สูง
  • 2530 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.บ.
  • 2536 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ศษ.ม.

ประวัติการรับราชการ

 • ปี 2526 : ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านนาพรุ สำนักงานประถมศึกษาอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ปี 2533 : ครูใหญ่โรงเรียนวัดบางเข็ม สำนักงานประถมศึกษาอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ปี 2543 : ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาท่าศาลา สปอ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ปี 2551 : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • ปี 2553 : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
 • ปี 2561 : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราช - พัทลุง

นโยบาย/วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

"คนมีความสุข งานมีคุณภาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย"