นางวิมพ์วิภา  รักสม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 29/30 หมู่บ้านปิ่นมณี หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4246-2399
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ประวัติโดยสังเขป

- เกิดเมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2524
- คู่สมรส  จ่าสิบเอกสมศักดิ์  รักสม

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2530 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4) โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง (จ.สุราษฎร์ธานี)
 • พ.ศ. 2534 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) โรงเรียนบ้านควนยอ (จ.สุราษฎร์ธานี)
 • พ.ศ. 2539 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนพระแสงวิทยา (จ.สุราษฎร์ธานี)
 • พ.ศ. 2541 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช)
 • พ.ศ. 2541 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กรมการศึกษานอกโรงเรียน (จ.นครศรีธรรมราช)
 • พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย เกียรตินิยมอันดับสอง 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
 • พ.ศ. 2553 ปริญญาโท (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2560 ปริญญาเอก (ปร.ด) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประวัติการรับราชการ

 • พ.ย. 2548 – 31 ต.ค. 2550 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 • 1 พ.ย. 2550 – 22 ก.พ. 2553 ครู ระดับ คศ.1 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพท.สุราษฎร์ธานีเขต 3
 • 23 ก.พ. 2553 – 31 ธ.ค. 2554 ครู ระดับ คศ.1 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม.12
 • 1 ม.ค. 2555 – 31 มี.ค. 2556 รองผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ คศ.1 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม.12
 • 1 เม.ย. 2556 – 30 ก.ย. 2557 รองผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ คศ.2 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม.12
 • 1 ต.ค. 2557 –14 มิ.ย. 2558 รองผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ คศ.3 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม.12
 • 15 มิ.ย. 2558 – 14 มิ.ย. 2561 ผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับ คศ.3 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สพม.12
 • 15 มิ.ย. 2558 – 27 ต.ค. 2563 ผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับ คศ.3  โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม.12
 • 28 ต.ค. 2563 – 16 ก.พ. 2564 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 • 17 ก.พ. 2564 – 6 พ.ค. 2564 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
 • 7 พ.ค. 2564 – 26 ส.ค. 2564 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
  ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 • 27 ส.ค. 2564 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช