ระบบบริการของ สพม.นศ

ระบบงานสารบรรณ My Office

http://office.sea12.go.th

สารสนเทศออนไลน์ สพม.นศ

http://www.infosea12.info/infoonline

สลิปเงินเงินเดือนออนไลน์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

http://www.kmcs.info/salarysea12

สลิปเงินเงินเดือนออนไลน์ของข้าราชการบำนาญ

http://www.kmcs.info/pwssea12

ระบบบริหารการประชุม อบรม สัมมนา

http://www.infosea12.info/spv/tsys/SPV_ProgFListAll.php

แผนที่และการคำนวณระยะทางของโรงเรียนในสังกัด สพม.นศ

http://data.bopp-obec.info/emis/gis_all.php?Area_CODE=101712

ระบบรับสมัครนักเรียน

http://www.sea12.go.th/ict

ระบบรายงาน

SESA | ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

https://sesa.obec.go.th

ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

http://krs2.psdg-obec.go.th

รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ (STD)

http://std.obec.expert

ระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ

http://ars2.psdg-obec.go.th

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center

https://portal.bopp-obec.info/obec63

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=101712

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

http://bobec.bopp-obec.info

ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย

http://eme4.obec.go.th/~eme63

ระบบงานทะเบียนวัดผล SGS

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

http://www.obecict.bopp.go.th

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ smart obec

http://smart.obec.go.th/