ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561