ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

 ประกาศ