เผยแพร่ผลงานวิชาการ

banner covid1

โครงสร้างการบริหารและบุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 
ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
thaworn
 
นายถาวร เวชจันทร์
รองผู้อำนวยการ สพม.นครศรีธรรมราช

jira
นางจิรา  ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
      
 

          

       นายไตรงค์   สาดแว

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

               

          นางสุรัชนี   อยู่สบาย

    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

            

       นายวิเชียร  ปาณะพงศ์

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

            

      นางสาวรัตน์นรี   วโรสุข

    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

           

      นางภัคนันท์   สุวรรณรัตน์

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

         

     นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

           

       นางสาวสุภาพร  อินบุญนะ

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

          

        นางสาวธฤตา  ชนะสิทธิ์

        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

         

      นางกนกกานต์  อินบุญนะ

          ศึกษานิเทศก์

 

               

       นางสาวขวัญจิรา  รัตนพงษ์

               ศึกษานิเทศก์

             

      นางสาวสุกัญญา   ยอดเวียน

             ลูกจ้างชั่วคราว

   
  

 

 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13. คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ