โครงสร้างการบริหารและบุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

somboon12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

panuwat
นายภานุวัชร แก้วลำหัด
รองผู้อำนวยการ สพม.12

la-ongtip
นางละอองทิพ
ย์ บุณยเกียรติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 

wipaweei

 

นางวิภาวี อุ่นเสียม
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ


00089

นางสุรัชนี อยู่สบาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

boss

 

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ


wichien

นายวิเชียร ปาณะพงศ์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ


female1

นางจิรา ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


female1

นางปทิตตา จันทร์สว่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

male
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
male
นางสาวจิรารัตน์ สามารถ 
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
female1
นางยินดี คงทน
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 เวลา 22:51 น.)