banner covid1

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ “PDCAI Model”

โครงสร้างการบริหารและบุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

boss new
ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
thaworn
 
นายถาวร เวชจันทร์
รองผู้อำนวยการ สพม.นครศรีธรรมราช

jira
นางจิรา  ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 

trirong

นายไตรงค์ สาดแว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Ae

นางสุรชนี อยู่สบาย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

chain

นายวิเชียร ปาณะพงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

chalee

นางสาวรัตน์นรี วโรสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

shee

นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Nueng

นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

palm

นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 

 Nut 

นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์

ศึกษานิเทศก์  

 

 

sukunya 

นางสาวสุกัญญา ยอดเวียน

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

   

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:28 น.)

 
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ