ขอบข่าย/ภารกิจ
ขอบข่าย/ภารกิจ

1 กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
1.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
-  การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

-  การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

1.2 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุตำแหน่ง
2.1 งานบรรจุสรรหา
-  การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
-  การบรรจุเข้ารับราชการใหม่

2.2 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
-  การรักษาราชการแทน

2.3 การออกจากราชการ
-  การเกษียณอายุราชการ
-  การลาออกจากราชการ
-  การให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ (ขาดคุณสมบัติ, ทุพพลภาพ, หย่อนสมรรถภาพ)
-  การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
3.1 งานบำเหน็จความชอบ
3.2 งานทะเบียนประวัติ
3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.4 งานบริการบุคคล
-  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
-  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-  การขอหนังสือรับรอง
-  การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
-  การขออนุญาตลาอุปสมบท
-  การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
-  การขอพระราชทานเพลิงศพ

4 กลุ่มงานพัฒนาบุคคล
4.1 งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
-  การฝึกอบรม
-  การศึกษาต่อ

4.2 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
4.3 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
-  การขอรับในอนุญาตและการของต่อใบอนุญาตวิชาชีพ
-  การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ

4.4 งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล

5 งานวิจัยและนิติการ
5.1 งานวิจัย
5.2 งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
-  การอุทธรณ์
-  การร้องทุกข์

5.3 งานกฎหมายและดำเนินคดีของรัฐ

6 กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

7 งานธุรการ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 09:51 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล