ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช