มาตรการป้องกันการขัดกัน
 ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช