หน่วยงานทางการศึกษา
> สำนักอำนวยการ
   - กลุ่มประชาสัมพันธ์
   - กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
> สำนักนโยบายและแผน
   - กลุ่มสารสนเทศ
   - ระบบบริหารสถานศึกษา
   - ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ DOC
   - สนง.โครงการอาหารกลางวัน
> สำนักติดตามและประเมินผล
> สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
   - กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมาย ฯ
   - กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัย
> สำนักการคลังและสินทรัพย
> สำนักเทคโนเพื่อการเรียนการสอน
> สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการฯ
> สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
> สำนักวิชาการและมาตรฐาน ฯ
> สำนักทดสอบทางการศึกษา
   - ศูนย์ GPA
> สถาบันทดสอบแห่งชาติ สทศ
> สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ฯ
> สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
> หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ
> สถาบันภาษาอังกฤษ
> สำนักพัฒนาการศึกษาภาคใต้ ฯ
> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.
> สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ.
> สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
> สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
> สำนักงาน กคศ.
> สำนักงานคุรุสภา
> สำนักงาน กศน.
> สำนักงาน สกสค.
> สำนักงานงานการอุดมศึกษา
> สำนักงานการอาชีวศึกษา
> สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา/อาชีพ
> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ศธ.
> ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
> สำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาด
> โครงการโรงเรียนในฝัน (ใกล้บ้าน)
----------------------------------------
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
> รัฐบาลไทย
> สำนักงาน ก.พ.
> กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
> สำนักงบประมาณ
> สำนักงานประกันสังคม
> สำนักงานกองทุนสนับสนุน สสส
> สำนักงานสถิติแห่งชาติ
> ศูนย์เทคโนโลยีฯ NECTEC
----------------------------------------