สำนักอำนวยการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผน
กลุ่มสารสนเทศ
ระบบบริหารสถานศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ
สนง.โครงการอาหารกลางวัน
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมาย ฯ
กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัย
สำนักการคลังและสินทรัพย
สำนักเทคโนเพื่อการเรียนการสอน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการฯ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักวิชาการและมาตรฐาน ฯ
สำนักทดสอบทางการศึกษา
ศูนย์ GPA
สถาบันทดสอบแห่งชาติ สทศ
สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ฯ
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถาบันภาษาอังกฤษ
สำนักพัฒนาการศึกษาภาคใต้ ฯ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานรับรองมาตรฐาน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงาน กคศ.
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงาน กศน.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงานงานการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา/อาชีพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ศธ
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาด
โครงการโรงเรียนในฝัน (ใกล้บ้าน)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สำนักงบประมาณ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ NECTEC