นายถาวร เวชจันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 29/3 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เบอร์โทรศัพท์ : 
E-mail :  

ประวัติโดยสังเขป

- เกิดเมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2512
- คู่สมรส นางจริยาวดี  เวชจันทร์

ประวัติการศึกษา

 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

 • พ.ศ. 2533 ระดับอนุปริญญา  อนุปริญญาศิลปศาสตร์ อ.ศศ. สาขาการบริหารธุรกิจ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

 • พ.ศ. 2535 ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

 • พ.ศ. 2548 ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ

 • พ.ศ. 2536 ครูผู้สอน อาจารย์ 1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ช่วยราชการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดระนอง  กรมสามัญศึกษา จังหวัดระนอง

 • พ.ศ. 2543 ครูผู้สอน อาจารย์ 1 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ช่วยราชการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพังงากรมสามัญศึกษา จังหวัดพังงา

 • พ.ศ. 2547 ศึกษานิเทศก์ 6 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษาจังหวัดพังงา

 • พ.ศ. 2549 ศึกษานิเทศก์ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • พ.ศ. 2554 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • พ.ศ. 2555 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

 • พ.ศ. 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12