นโยบายเร่งด่วน
รัฐบาล - กระทรวงศึกษาธิการ - สพฐ. - สพม.12

………………………………………….. 

 

โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "

- "สะเต็มศึกษา" (STEM Education) แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์

นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา

นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

-  EchoEnglish  แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน

-  ระบบ G-Chat

              -  คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม  ( https://download.gchat.apps.go.th/ )
              -  คู่มือ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
              -  คู่มือ สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
              -  คู่มือ สำหรับบราวเซอร์และ PC

 

- เข้าสู่ระบบเพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน  http://policy.supervision.in.th

แนวทางขั้นตอนการใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชั่นประกาศนโยบายสำคัญเร่งด่วน