วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายถาวร เวชจันทร์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เป็นประธานการประชุมออนไลน์การพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
และระบบการประเมินแนวใหม่ตามรูปแบบแนวทางการประเมิน
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ดูรูปทั้งหมดที่นี่