โครงสร้างการบริหารและบุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

somboon12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
thaworn
 
นายถาวร เวชจันทร์
รองผู้อำนวยการ สพม.12


นางจิรา  ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 

trirong

นายไตรงค์ สาดแว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

la-ongtip

นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

272125 

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Ae

นางสุรชนี อยู่สบาย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

chain

นายวิเชียร ปาณะพงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

PUK

นางปทิตตา จันทร์สว่าง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

chalee

นางสาวรัตน์นรี วโรสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

shee

นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

Nueng

นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 

 

นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

palm

นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 

Nut 

นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์

ศึกษานิเทศก์

 

 

 

fern

นางสาวชฎาภรณ์ ฤกษ์ชะงาย

ลูกจ้างชั่วคราว

   

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2021 เวลา 11:44 น.)

 
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ