รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 กรกฏาาคม   2558
ณ ห้องประดู่แดง  โรงเรียนเบญจมฯ     รายละเอียด