mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterYesterday30
mod_vvisit_counterThis week66
mod_vvisit_counterLast week176
mod_vvisit_counterThis month513
mod_vvisit_counterLast month1294
mod_vvisit_counterAll77427

Online : 2
Your IP: 35.175.107.77
,
Today: ต.ค. 19, 2021

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสรุปผลการดำเนินการวิจัย เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ : โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช๕ บท ตามแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

  

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการวิจัยผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 21 กันยายน 2564

212

213 211

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 15:35 น.)

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน ๓๖ เขต นำร่อง ดำเนินการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายบูรณาการการศึกษา เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนคุณภาพ : โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

  

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 20 กันยายน 2564

203

202

201

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 15:37 น.)

 

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่การพานวัตกรรม

 

เกียรติบัตรสำหรับวิทยากร

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 25 สิงหาคม 2564

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน วันที่ 27 กันยายน 2564

เกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัลการประกวด Best Practice

เกียรติบัตรสำหรับคณะทำงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 กันยายน 2021 เวลา 16:16 น.)

 

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form

ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

บรรยากาศขณะอบรม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2021 เวลา 09:47 น.)

 

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้เปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 2 จัดในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 

 

บัดนี้มีผู้ลงทะเบียนครบทั้ง 2 รุ่นแล้ว จึงขอแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจเข้าร่วมเพื่อรับเกียรติบัตร ดังนี้

1. ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจเตรียมตัวอย่างแบบทดสอบที่เป็นไฟล์ Word จำนวน 1 ไฟล์ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 2) แบบทดสอบที่มีรูปภาพ/สูตรในโจทย์ 3) แบบทดสอบที่มีตัวเลือกเป็นรูปภาพ/สูตร อย่างน้อยชนิดละ 2 ข้อ 

2. ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อ

        **หมายเหตุ**  ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและรับเกียรติบัตรได้

3. ขอแก้ไขลิงก์วีดีโอคอลสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามรายชื่อ

          รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

              รุ่นที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 

 

      **หมายเหตุ**  ท่านที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบลิงก์เพื่อเข้าร่วมอบรมได้ในวันที่อบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ศน.ขวัญจิรา รัตนพงษ์  082-2986635

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 10:41 น.)

 

             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบให้มีคำสั่งปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนนอกระบบประเภทโรงเรียนกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มกราคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 11/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงให้โรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆตามบริบทของนักเรียน ครู และโรงเรียน ดังนี้

1.       รูปแบบ On – Site ดำเนินการได้ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยมีมาตรการรองรับเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และได้รับการอนุมัติจาก สบค.จังหวัด (รูปแบบนี้ไม่อนุญาตให้โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการระหว่างวันที่ 6 – 20 มกราคม 2564)

2.       รูปแบบ On – Air เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU Band

          3.       รูปแบบ On Demand  จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบทางเดียว ผ่าน  DLTV Application และ Youtube

          4.       รูปแบบ Online  จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบสองทาง โปรแกรมที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน อาทิ Google App For Education , Microsoft Office 365 For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room

          5.       รูปแบบ OnHand คือ การให้แบบฝึกหัด  ให้การบ้านไปทำที่บ้าน อาจใช้ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของท้องถิ่น ในกรณีที่นักเรียนมีทรัพยากรไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแรกๆ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:53 น.)

 
7.ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ