ITA 2021
ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เดิม ที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดพัทลุง ให้ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
(ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา