ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส