ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

 • ร้องเรียนด้วยตนเอง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 • ร้องเรียนทางไปรษณีย์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เลขที่ ๑๒/๑๓ หมู่ที่ ๒ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 • ร้องเรียนทางโทรศัพท์
  • ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐
  • ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ ต่อ ๑๑๓ 
 • ร้องเรียนทางโทรสาร
  • ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕ 
 • ร้องเรียนทางเว็บไซต์
QR Code
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

QR Code
 กลุ่มกฎหมายและคดี
 สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

QR Code
 แบบร้องเรียนร้องทุกข์
 สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒