ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 • ร้องเรียนด้วยตนเอง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 • ร้องเรียนทางไปรษณีย์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๒/๑๓ หมู่ที่ ๒ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 • ร้องเรียนทางโทรศัพท์
  • ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐
  • ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ ต่อ ๑๑๔
 • ร้องเรียนทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • ๐๖๓-๐๘๑๐๙๗๐
  ร้องเรียนทางโทรสาร
  • ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕ 
 • ร้องเรียนทางเว็บไซต์
QR Code
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

QR Code
 กลุ่มกฎหมายและคดี
 สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

QR Code
 แบบร้องเรียนร้องทุกข์
 สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

QR Code
 แบบร้องเรียน
การทุจริตฯ
 สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช