คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

คณะกรรมการจริยธรรมประจำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 • กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑ (นครศรีธรรมราช ๑)
  • สหวิทยาเขตเบญจม ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพูน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
  • สหวิทยาเขตกัลยาณี ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ และโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
  • สหวิทยาเขตพระพรหม - เฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช และโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
 • กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๒ (นครศรีธรรมราช ๒)
  • สหวิทยาเขตทุ่งสง ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม โรงเรียนบางขันวิทยา และโรงเรียนวังหินวิทยาคม
  • สหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ โรงเรียนนาบอน และโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
  • สหวิทยาเขตต้นน้ำตาปี ได้แก่ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา และโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง
  • สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม และโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
 • กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๓ (นครศรีธรรมราช ๓)
  • สหวิทยาเขตปากพนัง - เชียรใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนสตรีปากพนัง โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ และโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
  • สหวิทยาเขตหัวไทร - เชียรใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ โรงเรียนทรายขาววิทยา โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง โรงเรียนเขาพังไกร โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ โรงเรียนเชียรใหญ่ และโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
  • สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์ - จุฬาภรณ์ ได้แก่ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โรงเรียนเสาธงวิทยา โรงเรียนตระพังพิทยาคม โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
  • สหวิทยาเขตชะอวด ได้แก่ โรงเรียนชะอวด โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ และโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
 • กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๔ (นครศรีธรรมราช ๔)
  • สหวิทยาเขตท่าศาลา - นบพิตำ - พรหมคีรี ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โรงเรียนนบพิตำวิทยา โรงเรียนคงคาประชารักษ์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม และโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
  • สหวิทยาเขตสิชล - ขนอม ได้แก่ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ โรงเรียนขนอมพิทยา และโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล