Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday13
mod_vvisit_counterThis week39
mod_vvisit_counterLast week181
mod_vvisit_counterThis month349
mod_vvisit_counterLast month558
mod_vvisit_counterAll59645

Online : 1
Your IP: 34.237.76.91
,
Today: ก.ย. 16, 2019
 เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ  ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562    เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม         เกียรติบัตรคณะกรรมการ  
 
               การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
      "๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็นบานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน" เพื่อความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเีรียน ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออก เขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Lenrning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา
                             รายละเอียด PPT

 
 

เครื่องมือวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA”  ปีการศึกษา 2561

ตามที่่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ส่งเสริมกิจกรรมการคัดลายมือของนักเรียน รวมทั้งการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่่น การเขียนสรุปใจความสำคัญ การเขียนเรียงความ การฝึกการเขียนอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการเขียนที่่ดีขึ้น เร่งพัฒนาและส่่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   download เครื่องมือและเอกสารประกอบ 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1       มัธยมศึกษาปีที่ 2       มัธยมศึกษาปีที่ 3

 
sts-logo-onet-sea12

กำหนดจัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET

กำหนดจัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เฉพาะสนามสอบในจังหวัดนครศรีธรรมราช) ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ส่งบุคลากรเข้ำร่วมประชุมดังนี้ ประธานสนามสอบ จำนวน ๑ คน, กรรมการกลาง จำนวน ๑ คน และ ผู้ประสานงานสนามสอบ จำนวน ๑ คน รวมสนามสอบละ ๓ คน และให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมในวัน เวลาและสถานที่
ดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์      หนังสือนำ
                               >> รายงานสถิติผู้เข้าสอบ O-Net 2561<< hot001

เอกสารการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ   รายละเอียดการจัดสอบ
- เอกสารการเงิน  download              บัญชีลงเวลาประชุมกรรมการสนามสอบ new2
- รายงานการเดินทาง จังหวัดนครศรี ฯ จังหวัดพัทลุง     รายงานการเดินทางรับ-ส่งข้อสอบ
- เอกสารแบบฟอร์ม  แบบฟอร์มคำสั่งสนามสอบ   
แบบฟอร์ม สทศ.
- แผนผัง              การรับข้อสอบ                 
การส่งกระดาษคำตอบ
- แผนผังการจราจร   แผนผังการจราจรรับข้อสอบ       แผนผังการจราจรส่งกระดาษ 

ช่วงเวลาการรับข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ข่วงเวลา หน่วยงาน /โรงเรียน
8.30-10.30 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 3
10.30-12.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 2 และ 4
13.00-15.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 2  พัทลุง

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เว็บไซต์ สทศ
- การจัดสอบ >> เข้าสู่ระบบการจัดสอบ <<
- แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
- ตารางสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติ
o-net61 m3
 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
help
ดาวน์โหลด:แนวทางการการช่วยเหลือนักเรียน.pdf

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2018 เวลา 01:26 น.)

 
--- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
1529580535
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ฯ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 เวลา 23:59 น.)

 
7.ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา