เผยแพร่ผลงานวิชาการ
6. โครงการตามนโยบาย/จุดเน้น

KingSpeech 1

OCC67

SESAONSTSS3 1

ONET-67

 

IQA

PISA 2

 

CEFR

 

 

 

media55_350

สำนักวิชาการและมาตรฐานฯ สพฐ. ได้จัดพิมพ์ "บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑" ในรูปแบบเอกสาร และ CD  พร้อมด้วยแนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้สำหรับให้โรงเรียนพิจารณาเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในชั้น ป.๑ - ป.๖  และ ม.๑ - ม.๖ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนได้ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  สืบค้นรายชื่อสื่อการเรียนรู้ จากระบบฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ สวก.

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2013 เวลา 07:09 น.)

 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
14. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง