center12

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาจัดบุคลากร

ลงกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

 evaluation component page 1

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2018 เวลา 12:45 น.)

 

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกศ ณ วันที่ 15 มิถันาย 2561

เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ชุดที่6และชุดที่7เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา 

และกำหนดประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นั้น บัดนี้ สพม.12 ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน (สควค.) ชุด6และชุดที่7

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 16:37 น.)

 

ด้วยสพม.12ได้ดำเนินสรรหาลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:57 น.)

 

สพม.12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัด สพม.12

ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.12 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2018 เวลา 09:38 น.)