ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สพม.12 จำนวน 6 ตำแหน่ง กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่
2 - 8 ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดประกาศฯ ดังนี้

>>ประกาศรับสมัคร
>>ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

krut
ประกาศผลการคัดเลือก
บุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษาเขต 12
ประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2017 เวลา 10:43 น.)

 

ประกอบด้วย หนังสือดังต่อไปนี้

1. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24
2. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1646
3. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9
4. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5
5. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024
6. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9

-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
-แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
-แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศเพิ่มเติม)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 13:26 น.)

 

.........สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จะประเมินคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย ตามประกาศประเมินศักยภาพที่แนบ

- ประกาศรายชื่่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
- ประกาศกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (จ.พัทลุง)
- ประกาศกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (จ.นครศรีธรรมราช)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 13:06 น.)

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ในตำแหน่งว่าง 9 ตำแหน่ง กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 20 มกราคม 2560 รายละเอียดดังนี้
1. ประกาศรับสมัคร
2. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประเภททั่วไป และวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 14:05 น.)

 

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2560 รายละเอียดดังนี้
1. หลักเกณฑ์การย้าย
2. ปฏิทินและตัวชี้วัดการย้าย
3. ตำแหน่งว่าง
4. ข้อมูลอัตรากำลัง
5. แบบคำร้องขอย้าย
6. เอกสารประกอบด้วย
    6.1 คำร้องขอย้าย  จำนวน  2  ชุด
    6.2 สำเนา ก.พ.7 ฉบับปัจจุบัน  จำนวน  2  ชุด
    6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2  ชุด
    6.4 เอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดตัวชี้วัด  จำนวน  2  ชุด
    6.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  2  ชุด (ผู้ขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษาต้องแนบทุกคน)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 เวลา 10:32 น.)

 
Login Form