ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- การพัฒนาบุคลากร

- การประเมินผลการปฎิบัติราชการ

- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2023 เวลา 09:14 น.)