ด้วย สพม.12 โดยอนุมัติกศจ.นครศรีธรรมราชในการประชุมครั้งที่6/2561เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูทีั่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทชุดที่6และชุดที่ 7ประเภท Premiumวิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนปากพนังและจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2561รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศรับสมัคร

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 16:46 น.)

 

สพม.12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัด สพม.12

ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.12 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2018 เวลา 09:38 น.)

 

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ นั้น

ประกาศฉบับแก้ไขแล้ว

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:39 น.)

 

เนื่องด้วย สพม.12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ให้กับโรงเรียนในสังกัด บัดนี้สพม.12 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดดังแนบ


1.พนักงานวิทยาศาสตร์
2.ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
3.
ธุรการโรงเรียน
4.เด็กพิการเรียนร่วม
5.บุคลากรคณิตศาสตร์
6.รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:42 น.)

 
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สพม.12 จำนวน 6 ตำแหน่ง กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่
2 - 8 ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดประกาศฯ ดังนี้

>>ประกาศรับสมัคร
>>ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

krut
ประกาศผลการคัดเลือก
บุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษาเขต 12
ประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2017 เวลา 10:43 น.)