โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2023 เวลา 18:46 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

หนังสือนำ

รายละเอียด

 

หนังสือนำ

รายละเอียด

 

หนังสือนำ

รายละเอียด

 

หนังสือนำ

รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 08:25 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล