หนังสือนำ

รายละเอียด

 

หนังสือนำ

รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 08:25 น.)

 

เอกสารแนบ

แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ครูอาวุโส

แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 เวลา 15:50 น.)

 

ด้วย สพม.12 โดยอนุมัติกศจ.นครศรีธรรมราชในการประชุมครั้งที่6/2561เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูทีั่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทชุดที่6และชุดที่ 7ประเภท Premiumวิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนปากพนังและจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2561รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศรับสมัคร

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 16:46 น.)

 

สพม.12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัด สพม.12

ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.12 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2018 เวลา 09:38 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล