แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2022 เวลา 11:17 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล