ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2972

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

อ่านรายละเอียด

 

 

> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2845

ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

เรื่อง การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านรายละเอียด

 

 

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านรายละเอียด

 

 

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

อ่านรายละเอียด

 

 

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านรายละเอียด

 

 

> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1692

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

อ่านรายละเอียด

 

 

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านรายละเอียด

 

 

> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

อ่านรายละเอียด

 

 

> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 8067

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย     

อ่านรายละเอียด

 

 

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

อ่านรายละเอียด