ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
งานวิทยฐานะ

 

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว17/2552

-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ ว21/2560

-วิทยฐานะชำนาญการ

-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างข้อสังเกตการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ตัวอย่างข้อสังเกตการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษ

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2022 เวลา 13:34 น.)