ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
งานวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์ ว17/2552

-วิทยฐานะชำนาญการ

-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

-วิทยฐานเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์ ว21/2560

-วิทยฐานะชำนาญการ

-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

-วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2020 เวลา 09:33 น.)