ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
งานวิทยฐานะ

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว17/2552

-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ ว21/2560

-วิทยฐานะชำนาญการ

-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างข้อสังเกตการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ตัวอย่างข้อสังเกตการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษ

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 มิถุนายน 2021 เวลา 16:15 น.)