ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

ว15/2561  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลว 27 ก.ย.61 
ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว 30 ต.ค.61
ว8067/2561 กำหนดจำนวนครั้งการลาการมาสาย ลว 28 ธ.ค.61
ว5/2562  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว 28 ก.พ.62
ว627/2562 ประกาศแนวปฎิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว 28 ก.พ.62
ว6/2562 คำชี้แจงและแบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน ลว 28 มี.ค.62
ว7/2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายฯ ลว 29 มี.ค.62
ว9/2562 การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว 26 เม.ย.62
ว2845/2562 การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว 30 เม.ย.62
ว2972/2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย ลว 7 พ.ค.62