ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
โครงสร้างการบริหารและภาระงาน
noppadon
 
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 
thaworn


นายถาวร เวชจันทร์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช


scan0001
นางพาตวรรณ ปรุเขตต์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

   

 

 scan0011

นางสาวยุพยงค์ เกตุแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

 

 yupa 002

นางยุภา แซ่ลิ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(ช่วยราชการ)

มีหน้าที่และรับผิดชอบ

pam002 

นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบ 

 scan0002

นายชวกร ชลสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบ

 scan0002

นางวันเพ็ญ ดำแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

       มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 

sunma

นางสาวซัลมา สุมาลี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 

 suwanee

นางสาวสุวณี สงวนโสตร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

 aom

 นางสาวสรัลรัศมิ์ เพชรศรีสม

เจ้าพนักงานธุรการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 

 

  su03

นางสาวสุดารัตน์ สวนแก้ว

พนักงานราชการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

 

     

 

 

  

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2021 เวลา 16:36 น.)