ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
โครงสร้างการบริหารและภาระงาน
somboon12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

panuwat
นายภานุวัชร แก้วลำหัด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


scan0001
นางพาตวรรณ ปรุเขตต์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

   

 

 scan0011

นางสาวยุพยงค์ เกตุแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

 scan0002

นายชวกร ชลสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบ

 scan0002

นางวันเพ็ญ ดำแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

       มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 

sunma

นางสาวซัลมา สุมาลี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 

 suwanee

นางสาวสุวณี สงวนโสตร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

 aom

 นางสาวสรัลรัศมิ์ เพชรศรีสม

เจ้าพนักงานธุรการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

 su

นางสาวสุดารัตน์ สวนแก้ว

พนักงานราชการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

 

scan0005 

นายอนันต์ รัตนพงศ์

พนักงานธุรการ ส.4

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

      scan0010     

  นายหัสนัย พรหมมาน

   เจ้าหน้าที่งานวิทยะฐานะ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

 

  sukanya

นางสาวสุกัญญา ยอดเวียน

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 เวลา 16:28 น.)