ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหารและภาระงาน
  pam002 

นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

   

 

 pam002 

นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่และรับผิดชอบ  

 sunma

นางสาวซัลมา สุมาลี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 

scan0002

นายชวกร ชลสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบ

  scan0002

นางวันเพ็ญ ดำแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

       มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 

  suwanee

นางสาวสุวณี สงวนโสตร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

 aom

 นางสาวสรัลรัศมิ์ เพชรศรีสม

เจ้าพนักงานธุรการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 

 

 su03

นางสาวสุดารัตน์ สวนแก้ว

พนักงานราชการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน