ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
วิสัยทัศน์

logo2565-removebg-preview

วิสัยทัศน์ (Vision)
 
เป็นองค์กรมาตรฐาน มุ่งพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ
และคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
*** เป็นเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน