2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3227
mod_vvisit_counterYesterday1816
mod_vvisit_counterThis week18613
mod_vvisit_counterLast week16509
mod_vvisit_counterThis month46786
mod_vvisit_counterLast month70374
mod_vvisit_counterAll1926568

online: 46
Your IP 54.91.121.255
Today: 20 เม.ย., 2019
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
 krut
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง รับสมัครผู้ดูแลระบบ IT ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น ผู้ดูแลระบบ IT ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ฉะนั้น อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ผู้ดูแลระบบ IT ที่จัดจ้างด้วยเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    รายละเอียด
 
 header trang sm
คลิกที่แบนเนอร์ เพื่อเข้าเว็บแข่งขันระดับ สพม. ระดับภาคใต้
 
                :: ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน  ::    
                    -  รายกิจกรรม       -  รายโรงเรียน 
                    -  ลำดับที่แข่งขัน   -  ตารางแข่งขัน  
                :: ประกาศผลการแข่งขัน new2 
                     - ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
                     - ผลการแข่งขันแยกรายเขตพื้นที่
                     - สรุปเหรัยญรางวัล 
                     - สรุปอันดับ + เหรีบญ
    
                    -  วิธีการการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 
               (ตั้งค่าเหมือนกับระดับเขต) ขนาดบัตร 9.5x14 ซ.ม. ตามที่สพฐ.กำหนด
     
           :: ปฏิทินการดำเนินงานฝ่ายรายงานผล ::
 ♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                  วันที่ 1-30 พ.ย. 2561
 ♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค         วันที่ 3 ธ.ค. 2561
 ♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค          วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
 ♦ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค           วันที่ 10 ธ.ค. 2561
 ♦พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค     วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
 ♦การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง            วันที่ 8-10 ม.ค. 2562     เว็บไซต์จัดงาน
 
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว       
เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
ขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน 
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน 
ขอเพิ่มผู้ฝึกสอน
ขอเปลี่ยนตัวผู้ฝึกสอน 
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้ฝึกสอน 
 
หมายเหตุ  การเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีมโปรดพิมพ์เอกสารใบเปลี่ยนตัว ติดตัวไปด้วยเพื่อสะดวกในการ ขอเปลี่ยนตัวในกรณ๊นักเรียนเจ็บป่วยฉุกเฉิน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขันและ ครูควบคุม 

                                 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                                            063-0810195, 075-345050 ต่อ 107

 

     ตามที่ สพฐ. กำหนดดำเนินการทดลองใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา และระบบการสะท้อนผลมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ด้านปริมาณ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา  จำนวน 4 จุดทั่วประเทศ และมอบหมายให้โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง สังกัด สพม.12 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ในจุดที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง แล้วนั้น
     สพม.12 ได้จัดทำเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลด หรือเลือกพิมพ์ได้ตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อ ดังแนบ

>>  รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  เกียรติบัตรสำหรับคณะทำงานและผู้เข้าประชุมทดลองระบบ

 
banner 
สพฐ.กำหนดเปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 

     สพม.12  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุง/นำเข้าข้อมูลในระบบต่างๆ ตามปฏิทินและแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

     -  ปฏิทินการดำเนินงาน
     -  แนวทางการดำเนินงาน
     -  คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart card  / โปรแกรม Smart card
     -  คู่มือการใช้งานระบบ B-OBEC  
     -  คู่มือการใช้งานระบบ EMIS
     -  คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  
        (ระบบ Gcode)  ใช้ในกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  ให้เข้าระบบ
ผ่านเว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th เพื่อขอรหัสประจำตัวผู้เรียน (นักเรียน G เดิม) แล้วจึงนำ
รหัสประจำตัวนักเรียนที่ได้ไปบันทึกในระบบ DMC ต่อไป 

<<<  เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการในระบบต่างๆ >>>

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2561 
    ระบบ DMC  (https://portal.bopp-obec.info/obec61)

2. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
    ระบบ B-OBEC  (http://bobec.bopp-obec.info)

3. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
    ระบบ EMIS   ( http://data.bopp-obec.info/emis )

<<<  เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และวิทยากร >>>

     ตามที่ สพม.12 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพม.12 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการทดลองปฏิบัติ ในส่วนของระบบ DMC / ระบบ B-OBEC / ระบบ EMIS ไปแล้วนั้น  
     ในการนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและวิทยากรสามารถพิมพ์เกียรติบัตร ได้ตามทะเบียนรายชื่อ
ผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  ทะ่เบียนรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  เกียรติบัตรผู้เข้าประชุม ลำดับที่ 1 - 50

>>  เกียรติบัตรผู้เข้าประชุม ลำดับที่ 51 - 95

>>  เกียรติบัตรวิทยากร 

 
 stream-kn
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดอบรมพัฒนาครูสะเต็มออนไลน์ โดยสพม.12 ใช้ศูนย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (สพฐ209) ฝึกอบรม 
และถ่ายทอดสดการทำกิจกรรมในระหว่างอบรมไปยังศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระดับ
ม.ปลายระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.2561 และมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค.2561 โดยมีทีมงานคณะวิทยากร DLIT ของสพม.12 รับหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12