2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1494
mod_vvisit_counterYesterday2281
mod_vvisit_counterThis week8154
mod_vvisit_counterLast week13813
mod_vvisit_counterThis month27843
mod_vvisit_counterLast month52692
mod_vvisit_counterAll1621516

online: 31
Your IP 54.159.44.54
Today: 14 พ.ย., 2018
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
 header trang sm
 ตรวจสอบตัวแทน  กลุ่มจังหวัดนครศรีฯ    กลุ่มจังหวัดพัทลุง      ก่อนถ่ายโอนข้อมูล
ดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลไประดับภาควันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 09.30 น.
หมายเหตุ

1. เมื่อพบตัวสะกดชื่อ สกุล ผิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์แข่งขันเพื่อขอแก้ไข
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนครูผู้ควบคุมทีม ให้โรงเรียนทำหนังสือราชการขอเปลี่ยนแปลงมาที่ สพม.12 เพื่อขอเปลี่ยนชื่อครูผู้ควบคุมทีม
3. เมื่อต้องการสละสิทธิ์ตัวแทน ให้แจ้งศูนย์แข่งขัน เพื่อพิจารณาให้ลำดับถัดไปเป็นตัวแทน และ
ทำหนังสือราชการแจ้งมายังสพม.12 เพื่อเปลี่ยนตัวแทนก่อนถ่ายโอนข้อมูล

                                 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                                            063-0810195, 075-345050 ต่อ 107

 

     ตามที่ สพฐ. กำหนดดำเนินการทดลองใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา และระบบการสะท้อนผลมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ด้านปริมาณ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา  จำนวน 4 จุดทั่วประเทศ และมอบหมายให้โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง สังกัด สพม.12 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ในจุดที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง แล้วนั้น
     สพม.12 ได้จัดทำเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลด หรือเลือกพิมพ์ได้ตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อ ดังแนบ

>>  รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  เกียรติบัตรสำหรับคณะทำงานและผู้เข้าประชุมทดลองระบบ

 
banner 
สพฐ.กำหนดเปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 

     สพม.12  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุง/นำเข้าข้อมูลในระบบต่างๆ ตามปฏิทินและแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

     -  ปฏิทินการดำเนินงาน
     -  แนวทางการดำเนินงาน
     -  คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart card  / โปรแกรม Smart card
     -  คู่มือการใช้งานระบบ B-OBEC  
     -  คู่มือการใช้งานระบบ EMIS
     -  คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  
        (ระบบ Gcode)  ใช้ในกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  ให้เข้าระบบ
ผ่านเว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th เพื่อขอรหัสประจำตัวผู้เรียน (นักเรียน G เดิม) แล้วจึงนำ
รหัสประจำตัวนักเรียนที่ได้ไปบันทึกในระบบ DMC ต่อไป 

<<<  เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการในระบบต่างๆ >>>

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2561 
    ระบบ DMC  (https://portal.bopp-obec.info/obec61)

2. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
    ระบบ B-OBEC  (http://bobec.bopp-obec.info)

3. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
    ระบบ EMIS   ( http://data.bopp-obec.info/emis )

<<<  เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และวิทยากร >>>

     ตามที่ สพม.12 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพม.12 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการทดลองปฏิบัติ ในส่วนของระบบ DMC / ระบบ B-OBEC / ระบบ EMIS ไปแล้วนั้น  
     ในการนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและวิทยากรสามารถพิมพ์เกียรติบัตร ได้ตามทะเบียนรายชื่อ
ผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  ทะ่เบียนรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  เกียรติบัตรผู้เข้าประชุม ลำดับที่ 1 - 50

>>  เกียรติบัตรผู้เข้าประชุม ลำดับที่ 51 - 95

>>  เกียรติบัตรวิทยากร 

 
 stream-kn
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดอบรมพัฒนาครูสะเต็มออนไลน์ โดยสพม.12 ใช้ศูนย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (สพฐ209) ฝึกอบรม 
และถ่ายทอดสดการทำกิจกรรมในระหว่างอบรมไปยังศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระดับ
ม.ปลายระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.2561 และมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค.2561 โดยมีทีมงานคณะวิทยากร DLIT ของสพม.12 รับหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม
 
 audit-dlitsea12
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ e-bidding
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสพม.12 ได้รับจัด
สรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 51 โรงเรียน ทั้งนี้สพม.12 ได้แต่งตั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ระบบไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์ เพื่อเข้าช่วยเหลือโรงเรียน ให้คำแนะนำและดำเนินการตรวจรับ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นไปตามคุณลักษณะของสพฐ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือการตั้งค่าTV samsung    แบบฟอร์มรายงานทางเทคนิค
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
พฤศจิกายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12