2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday756
mod_vvisit_counterYesterday1536
mod_vvisit_counterThis week5792
mod_vvisit_counterLast week11363
mod_vvisit_counterThis month38745
mod_vvisit_counterLast month46786
mod_vvisit_counterAll1579726

online: 24
Your IP 54.224.118.247
Today: 24 ต.ค., 2018
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

     ตามที่ สพฐ. กำหนดดำเนินการทดลองใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา และระบบการสะท้อนผลมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ด้านปริมาณ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา  จำนวน 4 จุดทั่วประเทศ และมอบหมายให้โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง สังกัด สพม.12 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ในจุดที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง แล้วนั้น
     สพม.12 ได้จัดทำเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลด หรือเลือกพิมพ์ได้ตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อ ดังแนบ

>>  รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  เกียรติบัตรสำหรับคณะทำงานและผู้เข้าประชุมทดลองระบบ

 
banner 
สพฐ.กำหนดเปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 

     สพม.12  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุง/นำเข้าข้อมูลในระบบต่างๆ ตามปฏิทินและแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

     -  ปฏิทินการดำเนินงาน
     -  แนวทางการดำเนินงาน
     -  คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart card  / โปรแกรม Smart card
     -  คู่มือการใช้งานระบบ B-OBEC  
     -  คู่มือการใช้งานระบบ EMIS
     -  คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  
        (ระบบ Gcode)  ใช้ในกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  ให้เข้าระบบ
ผ่านเว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th เพื่อขอรหัสประจำตัวผู้เรียน (นักเรียน G เดิม) แล้วจึงนำ
รหัสประจำตัวนักเรียนที่ได้ไปบันทึกในระบบ DMC ต่อไป 

<<<  เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการในระบบต่างๆ >>>

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2561 
    ระบบ DMC  (https://portal.bopp-obec.info/obec61)

2. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
    ระบบ B-OBEC  (http://bobec.bopp-obec.info)

3. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
    ระบบ EMIS   ( http://data.bopp-obec.info/emis )

<<<  เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และวิทยากร >>>

     ตามที่ สพม.12 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพม.12 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการทดลองปฏิบัติ ในส่วนของระบบ DMC / ระบบ B-OBEC / ระบบ EMIS ไปแล้วนั้น  
     ในการนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและวิทยากรสามารถพิมพ์เกียรติบัตร ได้ตามทะเบียนรายชื่อ
ผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  ทะ่เบียนรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  เกียรติบัตรผู้เข้าประชุม ลำดับที่ 1 - 50

>>  เกียรติบัตรผู้เข้าประชุม ลำดับที่ 51 - 95

>>  เกียรติบัตรวิทยากร 

 
 stream-kn
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดอบรมพัฒนาครูสะเต็มออนไลน์ โดยสพม.12 ใช้ศูนย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (สพฐ209) ฝึกอบรม 
และถ่ายทอดสดการทำกิจกรรมในระหว่างอบรมไปยังศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระดับ
ม.ปลายระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.2561 และมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค.2561 โดยมีทีมงานคณะวิทยากร DLIT ของสพม.12 รับหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม
 
 audit-dlitsea12
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ e-bidding
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสพม.12 ได้รับจัด
สรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 51 โรงเรียน ทั้งนี้สพม.12 ได้แต่งตั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ระบบไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์ เพื่อเข้าช่วยเหลือโรงเรียน ให้คำแนะนำและดำเนินการตรวจรับ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นไปตามคุณลักษณะของสพฐ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือการตั้งค่าTV samsung    แบบฟอร์มรายงานทางเทคนิค
 
 kth-2016

รับชมพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ และพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ที่สนใจรับชมคลิบวิดีโอ
ย้อนหลัง หรือ Download คลิบเก็บไว้ โดยพิมพ์ ตัวอักษร ss 
หน้า คำว่า ัyoutube" ของหน้าวีดีโอคลิปที่ต้องการดาวน์โหลด
เช่น https://www.ssyoutube.com/watch?v=el8xWMP4ux4

-พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ  11 ตอน

ช่วงที่1   ช่วงที่2   ชวงที่3  ช่วงที่4   ช่วงที่5  ช่วงที่6
ช่วงที่7  ช่วงที่8  ช่วงที่9  ช่วงที่10   ช่วงที่11

-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  4 ตอน
ช่วงที่1   ช่วงที่2   ช่วงที่3  ช่วงที่4

-พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ-เชิญพระโกศพระบรมอัฐิ 3  ตอน
ช่วงที่1   ช่วงที่ 2   ช่วงที่3

 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ตุลาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12