2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
5. ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday428
mod_vvisit_counterYesterday547
mod_vvisit_counterThis week975
mod_vvisit_counterLast week3862
mod_vvisit_counterThis month2897
mod_vvisit_counterLast month12138
mod_vvisit_counterAll3440520

online: 4
Your IP 3.239.129.52
Today: 05 มิ.ย., 2023
 smss002
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้มีนโยบายนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6  ระบบราชการ 4.0 และตัวชี้วัดสพฐ .ปีการศึกษา 2566 ข้อ X2 โดยได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ผู้รับผิดชอบดำเนินการนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เข้ามาสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดใช้งาน โดยได้ดำเนินการขอพิ้นที่ฝากเว็บไซต์ระบบ SMSS จาก สพฐ จำนวน 70 โฮส ดำเนินการจดโดเมนชื่อ smss-nst.nst และติดตั้งระบบปฏิบัติการ  และระบบ SMSS ให้ทุกโรงเรียนและ AMSS ให้กับสำนักงาน  พร้อมทั้งจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 70 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ตัวแทนฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบุคลากร ฝ่ายละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 5 คน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจากนายทองคำ มากมี  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นคณะทำงานการพัฒนาระบบของสพฐ. เป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมา ขั้นตอนการใช้งานระบบ  การดูแล และการทดสอบความรู้  กิจกรรมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

- เว็บไซต์ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา  SMSS
- คลิปวิดีโอการอบรม  ชุดที่ 1     ชุดที่ 2  
- ทะเบียนวุฒิบัตร       วุฒิบัตรผู้ผ่านการทดสอบ  
- คู่มือการใช้งาน
 
 nakonsri spm 3
 - แผนผังการดำเนินงาน          -  Download banner
 - Time line การพัฒนาระบบ
 - หน้าจอหลัก 
 - คุ่มือการใช้งาน
 - คณะทำงาน 
 
obec content center
 
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรกนิกส์  (CMS)    คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบคลังเนื้อหา Obec content Center   (CC)   คู่มือการใช้งาน 
โครงการ                - คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ
-  หนังสือราชการ         - คำสั่งประธานเขตตรวจราชการ
คู่มือฉบับย่อ            - ตัวชี้วัดที่ 9        - หลักสูตรการฝึกอบรม
 
 onet-66

 
ข้อมูลการจัดสอบ O-net ศูนย์สอบ สพม.นครศรีธรรมราช 

ระดับชั้น ม.3  

คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการสอบ 
เแบบฟอร์ม/อกสารการจัดสอบของ สทศ.  

- ตารางสอบ ม.3 
 

ายละเอียดการรับแบบทดสอบ วันที่ 10 ก.พ. 66
แผนผังการจราจรในวันรับแบบทดสอบ
แผนผังขั้นตอนการรับแบบทดสอบ
รายชื่อสนามสอบและจำนวนกล่อง

ช่วงเวลาที่สนามสอบ มารับแบบทดสอบ
08.30 - 10.30 น. สนามสอบใน Cluster 1 และ 3
10.30 - 12.00 น. สนามสอบใน Cluster 2 และ 4
- ช่วงเวลามารับแบบทดสอบ

ายละเอียดการส่งกระดาษคำตอบ วันที่ 12 ก.พ. 65
แผนผังการจราจรในวันส่งแบบทดสอบ
แผนผังขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบ  
- แบบฟอร์มบัญชีส่งกล่องกระดาษคำตอบ (O-NET-2)
- ระบบบริหารการจัดสอบ สทศ.   (รายงานผล)  new2

เอกสาร/คู่มือ/Website ที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารการเงิน สพม. นศ.                           6. คู่มือกรรมการคุมสอบ
2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)    7.  คู่มือหัวหน้าสนามสอบ 
3. ระบบจัดการทดสอบ ปีการศึกษา 2565
4..ปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบ 
5. วีดิทัศน์การจัดการทดสอบ O-net 

ระดับชั้น ม.6   Digital Testing

 

 

   การเตรียมการการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565         ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง/คู่มือ
-  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุุฯ
- คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ฯ 
- คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน ฯ  
 
ข้อมูลสำคัญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร้ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรนา ศบค มท  
- ข้อมูลสำคัญ/ทุกจังหวัด 
- กรมควบคุมโรค สธ.     - ศบค.     - รายงานประจำวัน      
- กรมอนามัย 
- สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 นครศรีฯ  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ    - Covid-19      -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯนครศรีฯ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง      - Covid-19 
- ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  สพฐ. 

การเตรียมการเบื้องต้น โดยโรงเรียนควรสำรวจความพร้อมด้านทรัพยากรของผู้เรียนและผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบค่างๆ ๆ ได้แก่ ON AIR  On-Demand และ ON-LINE ไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการในกรณ์มีเหตุพิเศษ  พร้อมทั้งจัดกลุ่มนักเรียนตามความพร้อมของทรัพยากร และกำหนดช่องทางสื่อสารที่ 2 เพื่อติดต่อผู้เรียนในระดับกลุ่ม และรายบุคคล    


รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้  5  รูปแบบ 

1. แบบ ON-SITE  
          การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) หมายถึงการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนโดยโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และ สาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด และมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือ มีอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอนทางไกลไม่เพียงพอ (เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง)
1.2) นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย ของนักเรียน
1.3) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล (ข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครองดูแล(ข้อ 2)
1.4) โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.5) โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม   

2. แบบ ON-AIR 
           เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลักโดยส่งสัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจาก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่การเรียนรู้ DLTV ของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ช่องทางสื่อสารหลักมีดังนี้
 2.1 ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) มี 2 แบบ  ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม
       1. แบบ KU-BAND (จานทีบ 75 ซม.) ระดับชั้น ม.1-ม.6  CH-186-CH-200  ตารางออก 

digital-tv


3 แบบ ON-LINE

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์และรุปแบบการถ่ายทอดสด เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) หรือรูปแบบสื่อสารทางเดียวในแบบถ่ายทอดสด (LIVE Streaming ) ระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รูปแบบ Video Conference การสื่อสารสองทาง พูดโต้ตอบกันได้ทั้งภาพและเสียง มีข้อจำกัดของจำนวนคนโดยทั่วไปบัญชีละไม่เกิน 100 คน เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันในระดับชั้นมัธยม และอุดมศึกษา โดยใช้ APP google workspace for education fundamentals , Microsoft Office 365 For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
รุปแบบ LIVE Streaming การสื่อสารแบบทางเดียว ในลักษณะการถ่ายทอดสด ไม่สามารถพูดโต้ตอบกันได้ ในลักษณะสื่อสารทางเดียว เหมือนกับ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ รองรับจำนานคนได้มาก เครื่องมือที่นิยมใช้ OBS Studio , Wirecast , vMix , Ecamm Live , Facebook Live ,Youtube Live ฯลฯ
-อุปกรณ์ปลายทางที่ผู้เรียนต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต , Computer, Tablet , Smartphone
-สิ่งที่ผู้เรียน/ผู้สอนต้องเตรียม :
1. สำรวจความพร้อมของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อกำหนดทรัพยากร
2. สมัครใช้อีเมล์ตามค่ายที่เลือกใช้เช่น ค่าย Google ได้แก่ @Gmail , DEEP ค่าย Microsoft ได้แก่ @Obecmail ,DEEP ,@microsoft เป็นต้น
3. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่ 2 ประเภท Social เช่น Line Facebook Intragram Wechat IG เป็นต้น สำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร ในระดับกลุ่มผู้เรียน และรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองทางนี้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนควรจดทะเบียนชื่อโดเมนโรงเรียน(ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน)www.xxxxx.ac.th และสมัครเข้าร่วมโครงการ For Education เพื่อเป็นเมล์องค์กร สะดวกในการสร้างและบริหารอีเมล์ให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนเองได้ใช้งาน ตลอดจนการเข้าถึงแอบพลิเคชั่นต่างๆของระบบเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับโรงเรียน : ที่ยังไม่มีโดเมนหรือไม่สามารถจดโดเมนได้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถขอใช้เมล์องค์กรให้กับบุคลากรทุกคน สำหรับเปิดห้องเรียนออนไลน์ (เฉพาะครู/ผู้บริหาร)ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th ค่าย Google ของ สพม.นศ. หรือ ค่าย Microsoft @obec.org(office 365) , @obec.moe.go.th (DEEP) ได้ โดยส่งแบบฟอร์มขอใช้เมล์องค์กร ระบุค่ายเมล์ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. โทรศัพท์ 063-0810195

new1  Download แบบฟอร์ม ขอเมล์องค์กร จากสพม.นศ. ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th
...หากต้องการแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือรับรองโดเมน เมนู 15 ด้านขวา ของเว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ.

4. แบบ  On Demand    new2
           4.1 ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   (NEW DLTV)  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง ครูปลายทางสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั้งอินเตอร์เน็ตบ้านและมือถือ
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต   Computer Tablet  smartphone  smart TV
- ผ่าน App DLTV เว็บไซต์ DLTV.ac.th , Youtube  ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ำและย้อนหลังได้
- ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ DLIT    dlit.ac.th 
- บทเรียน ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ สสวท.  
เข้าสู่เว็บไซต์  
- บทเรียนออนไลน์ สื่อประกอบการสอน บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น (มหาชนจำกัด)  เช้าสู้เว็บไซต์    
    ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน  


5. แบบ On-hand

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล โดยการนำ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความดูแล ช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้

6. Blended  การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานกันหลายรูปแบบ อย่างเหมาะสม มีเงื่อนไขดังนี้
     1. สถานศึกษาควรแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
     2. สถานสึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพร้อมของระบบ 
     3. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม มาตรการของ สธ. โดยเคร่งครัด

 
                                                  เว็บไซต์ครูพร้อม

krupompt

 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
มิถุนายน 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
17. จัดซื้อจัดจ้างระบบอินเตอร์เน็ต
18. แหล่งความรู้ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
ictsea12