2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
5. ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday899
mod_vvisit_counterYesterday1610
mod_vvisit_counterThis week899
mod_vvisit_counterLast week21100
mod_vvisit_counterThis month68575
mod_vvisit_counterLast month75246
mod_vvisit_counterAll4058003

online: 17
Your IP 3.215.16.238
Today: 19 พ.ค., 2024
obec content center
 
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรกนิกส์  (CMS)    คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบคลังเนื้อหา Obec content Center   (CC)   คู่มือการใช้งาน 
โครงการ                - คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ
-  หนังสือราชการ         - คำสั่งประธานเขตตรวจราชการ
คู่มือฉบับย่อ            - ตัวชี้วัดที่ 9        - หลักสูตรการฝึกอบรม
 
 nakonsri spm 3
 - แผนผังการดำเนินงาน          -  Download banner
 - Time line การพัฒนาระบบ
 - หน้าจอหลัก 
 - คุ่มือการใช้งาน
 - คณะทำงาน 
 
 trnst-eschool
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้มีนโยบายนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 ระบบราชการ 4.0 และตัวชี้วัดสพฐ .ปีการศึกษา 2566 ข้อ X2 โดยได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ผู้รับผิดชอบดำเนินการนำระบบบริหารจัดการสถานศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ e-school เข้ามาสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดใช้งาน โดยได้ดำเนินการติดตั้งเว็บไซต์ระบบ e-school ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 31 โฮส พร้อมทั้งจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบ onsite และระบบ ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 31 โรงเรียน 2 คน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ นายปชานนท์  ชนะราวี รอง ผอ.สพม. กล่าวรายงาน  ศน.สุภาพร อินบุญนะ พิธีกรดำเนินรายการ วิทยากรหลักได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพศาล ชนะกุล ผู้พัฒนาระบบ eschool วิทยากรผู้ช่วยได้แก่ นายภูเบศว์ หนูแก้ว โรงเรียนพัทลุง นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์ นางสาวกชพร ไชยศร โรงเรียนบางขัน ตลอดจน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดผล กลุ่มงานหลักสูตร  นักวิชาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สพม.นครศรีธรรมราช

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม onsite  /  เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม Onlineเกียรติบัตรคณะทำงาน
เว็บไซต์ e-school สพม.นศ.
 
 smss002
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้มีนโยบายนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6  ระบบราชการ 4.0 และตัวชี้วัดสพฐ .ปีการศึกษา 2566 ข้อ X2 โดยได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ผู้รับผิดชอบดำเนินการนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เข้ามาสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดใช้งาน โดยได้ดำเนินการขอพิ้นที่ฝากเว็บไซต์ระบบ SMSS จาก สพฐ จำนวน 70 โฮส ดำเนินการจดโดเมนชื่อ smss-nst.nst และติดตั้งระบบปฏิบัติการ  และระบบ SMSS ให้ทุกโรงเรียนและ AMSS ให้กับสำนักงาน  พร้อมทั้งจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 70 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ตัวแทนฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบุคลากร ฝ่ายละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 5 คน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจากนายทองคำ มากมี  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นคณะทำงานการพัฒนาระบบของสพฐ. เป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมา ขั้นตอนการใช้งานระบบ  การดูแล และการทดสอบความรู้  กิจกรรมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

- เว็บไซต์ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา  SMSS
- คลิปวิดีโอการอบรม  ชุดที่ 1     ชุดที่ 2  
- ทะเบียนวุฒิบัตร       วุฒิบัตรผู้ผ่านการทดสอบ  
- คู่มือการใช้งาน
 
 onet-66

 
ข้อมูลการจัดสอบ O-net ศูนย์สอบ สพม.นครศรีธรรมราช 

ระดับชั้น ม.3  

คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการสอบ 
เแบบฟอร์ม/อกสารการจัดสอบของ สทศ.  

- ตารางสอบ ม.3 
 

ายละเอียดการรับแบบทดสอบ วันที่ 10 ก.พ. 66
แผนผังการจราจรในวันรับแบบทดสอบ
แผนผังขั้นตอนการรับแบบทดสอบ
รายชื่อสนามสอบและจำนวนกล่อง

ช่วงเวลาที่สนามสอบ มารับแบบทดสอบ
08.30 - 10.30 น. สนามสอบใน Cluster 1 และ 3
10.30 - 12.00 น. สนามสอบใน Cluster 2 และ 4
- ช่วงเวลามารับแบบทดสอบ

ายละเอียดการส่งกระดาษคำตอบ วันที่ 12 ก.พ. 65
แผนผังการจราจรในวันส่งแบบทดสอบ
แผนผังขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบ  
- แบบฟอร์มบัญชีส่งกล่องกระดาษคำตอบ (O-NET-2)
- ระบบบริหารการจัดสอบ สทศ.   (รายงานผล)  new2

เอกสาร/คู่มือ/Website ที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารการเงิน สพม. นศ.                           6. คู่มือกรรมการคุมสอบ
2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)    7.  คู่มือหัวหน้าสนามสอบ 
3. ระบบจัดการทดสอบ ปีการศึกษา 2565
4..ปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบ 
5. วีดิทัศน์การจัดการทดสอบ O-net 

ระดับชั้น ม.6   Digital Testing

 

 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
17. จัดซื้อจัดจ้างระบบอินเตอร์เน็ต
18. แหล่งความรู้ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
ictsea12