การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การเผยแพร่คำแปลกฎหมาย ตามกิจกรรมแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียนและเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา