ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส