ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 
นายวีระพันธ์ โชติวัน
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
 
นายพงศ์วัฒน์ รัตนมณี
นิติกรปฏิบัติการ