นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
 
นายภานุวัชร แก้วลำหัด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
 
นายวีระพันธ์ โชติวัน
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
  
 
นายอุกฤษฎ์ เมฆแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนิติกร
 
นายรัฏฐกฤษ กาญจนาภรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนิติกรและทนายความ