นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 
นายภานุวัชร แก้วลำหัด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 
นายวีระพันธ์ โชติวัน
นิติกรชำนาญการ
 
นางสาวรักษ์ชนก พราหมณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ