ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

 

  • แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 

  • แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึษานครศรีธรรมราช

 

  • คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช