วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยดร.วิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และดร.ปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้ตระหนักและประพฤติประปฏิบัติตนตาม  "ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" โดยมี "แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ของ ก.ค.ศ. และ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชเป็นแนวทางให้การปฏิบัติ 

ข่าว โดย กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช